นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

1.      การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมใช้มาตรฐานสากลและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการฯ ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

2.      ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้

องค์การเภสัชกรรมจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมจะเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง, ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) องค์การเภสัชกรรมจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่องค์การเภสัชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์การเภสัชกรรม หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี องค์การเภสัชกรรมจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการขององค์การเภสัชกรรม

3.      การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

องค์การเภสัชกรรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

o    องค์การเภสัชกรรม ได้รับความยินยอมจากท่าน

o    การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

o    การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

องค์การเภสัชกรรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่น ๆ

4.      ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์การเภสัชกรรมใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรม ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

องค์การเภสัชกรรมจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงาน ผู้รับจ้าง ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในนามขององค์การเภสัชกรรม บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

5.      การยอมรับนโยบายส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฉบับล่าสุดขององค์การเภสัชกรรม ในอนาคตองค์การเภสัชกรรมอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

6.      ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่องค์การเภสัชกรรมใช้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางด้านองค์การเภสัชกรรมของท่านจะมีความปลอดภัย

ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัว (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับส่วนตัว (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น องค์การเภสัชกรรมใช้ คุกกี้ เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การเภสัชกรรมเป็นไปด้วยดี คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การเภสัชกรรมติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบขององค์การเภสัชกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

7.      องค์การเภสัชกรรม รวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด

การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing) ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรม ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลที่เขียนนำเสนอโดยหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บบันทึกเป็นระยะเวลา 90 วัน ตามกำหนดใน พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์